Årsredovisning för
AB Stena Metall Finans (publ)
556008-2561
Räkenskapsåret
2021-09-01 - 2022-08-31
Innehållsförteckning: Sida
Förvaltningsberättelse 1-2
Resultaträkning 3
Balansräkning 4-5
Förändring i eget kapital 6
Kassaflödesanalys 7-8
Noter 9-25
Underskrifter 25
Fastställelseintyg
Undertecknad styrelseledamot i AB Stena Metall Finans (publ) intygar härmed dels att denna kopia av
årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på
årsstämma XX December 2022. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till
resultatdisposition.
Göteborg XX December 2022
Peter Gustafsson
Verkställande direktör
AB Stena Metall Finans (publ)
1(25)
556008-2561
Förvaltningsberättelse
Om inget annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (TSEK). Uppgift inom parentes
Information om verksamheten
AB Stena Metall Finans (publ) är ett helägt dotterbolag till Stena Metall AB (org.nr 556138-8371).
Bolaget AB Stena Metall Finans (publ) bedriver verksamhet i associationsformen aktiebolag och har
sitt säte i Göteborg i Sverige. Huvudkontorets adress är Fiskhamnsgatan 8, 400 40 Göteborg.
AB Stena Metall Finans (publ) ansvarar för Stena Metallkoncernens finansiella verksamheter. Detta
inbegriper intern bankverksamhet, förvaltning av likviditet, handel med värdepapper samt valutor.
Bolaget har etablerat kontakt med en bred krets av internationellt verksamma banker. Härigenom ges
Stena Metallkoncernen en god finansiell flexibilitet. En viktig del av bolagets verksamhet är att säkra
Stena Metallkoncernens likviditet.
Ägarförhållanden
Bolaget som utgör moderbolag för en koncern med dotterbolag enligt not 11, upprättar ej
koncernredovisning med hänvisning till reglerna i Årsredovisningslagen 7 kap. 2 §. Bolaget är helägt
dotterbolag till Stena Metall AB, org nr 556138-8371 med säte i Göteborg, vilket upprättar
koncernredovisning för Stena Metallkoncernen.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
AB Stena Metall Finans (publ) har under året aktivt arbetat med att säkerställa att koncernens
finansiella risker hanteras effektivt. Under verksamhetsåret har AB Stena Metall Finans (publ) emitterat
en grön obligation om 1.000 MSEK med en femårig löptid.
AB Stena Metall Finans (publ) har även tagit upp ett grönt sexårigt grönt term-loan på 600 MSEK. En
grön RCF har förlängts med ett år till 2025, belopp 300 MSEK samt har bolaget under året sålt aktierna
i dotterföretaget Havgalleskären AB.
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Inga händelser att rapportera efter räkenskapsårets utgång.
AB Stena Metall Finans (publ)
2(25)
556008-2561
Framtida utveckling
AB Stena Metall Finans (publ) kommer att forsätta att arbeta för att koncernens finansiella risker
hanteras effektivt.
Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
TIll årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Belopp
Balanserade vinstmedel 2 766 712
Årets vinst 477 174
Fritt Eget Kapital, tkr 3 243 886
i ny räkning överföres 3 243 886
Totalt 3 243 886
Flerårsjämförelse
Belopp i Tkr
2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018
Resultat efter fin. poster, Tkr 492 833 157 548 647 109 975 634 1 205
Balansomslutning, Tkr 7 594 490 7 035 731 9 423 600 8 053 025 6 967 368
Antal anställda, st 6 6 6 5 5
Soliditet % 42,7 39,3 29,8 35,6 27,9
Avkastning på totalt kapital % 8,5 4,3 8,4 14,1 2,3
Avkastning på eget kapital % 15,2 5,7 23,0 34,1 0,1
Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 23.
AB Stena Metall Finans (publ)
3(25)
556008-2561
Resultaträkning
Belopp i Tkr Not 2021-09-01- 2020-09-01-
2022-08-31 2021-08-31
Realiserat och orealiserat resultat från finansiella instr. 3 -36 447 148 619
Bruttoresultat
-36 447 148 619
Administrationskostnader 4,5 -15 427 -35 506
Rörelseresultat
-51 874 113 113
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 6 475 765 150
Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 218 632 187 078
Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -149 690 -142 793
Resultat efter finansiella poster
492 833 157 548
Bokslutsdispositioner 9 -10 400 -151 189
Resultat före skatt
482 433 6 359
Skatt på årets resultat 10 -5 259 -5
Årets resultat
477 174 6 354
Övrigt Totalresultat
2021/2022 2020/2021
Poster som senare kan komma att omklassificeras till årets resultat:
- Inga poster - -
- -
AB Stena Metall Finans (publ)
4(25)
556008-2561
Balansräkning
Belopp i Tkr Not 2022-08-31 2021-08-31
TILLGÅNGAR
22
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
11
934 879 1 089 879
Fordringar hos koncernföretag
12
818 458 786 791
Uppskjuten skattefordran
13
1 409 1 149
Andra långfristiga fordringar
14
51 000 52 000
Långfristig derivatfordran 254 -
1 806 000 1 929 819
Summa anläggningstillgångar 1 806 000 1 929 819
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 3 282 929 3 166 600
Kortfristiga derivatfordringar 91 320 33 154
Övriga fordringar 1 228 3 765
Aktuell skattefordran 1 045 859
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
15
18 779 10 253
3 395 301 3 214 631
Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar
16
1 133 641 997 045
1 133 641 997 045
Likvida medel
17
1 259 548 894 236
Summa omsättningstillgångar 5 788 490 5 105 912
SUMMA TILLGÅNGAR 7 594 490 7 035 731
AB Stena Metall Finans (publ)
5(25)
556008-2561
Balansräkning
Belopp i Tkr Not 2022-08-31 2021-08-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
20,22
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital, 1 200 aktier 1 200 1 200
Reservfond 492 492
1 692 1 692
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 2 766 712 2 760 358
Årets resultat 477 174 6 354
3 243 886 2 766 712
Summa eget kapital
24
3 245 578 2 768 404
Avsättningar
Övriga avsättningar 1 336 1 089
1 336 1 089
Långfristiga skulder
Obligationslån
18
2 800 000 2 600 000
Övriga skulder till kreditinstitut
18
600 000 -
Långfristig derivatskuld 254 -
3 400 254 2 600 000
Kortfristiga skulder
Obligationslån, kortfristig del
18
800 000 800 000
Leverantörsskulder 291 222
Skulder till koncernföretag 30 522 810 491
Kortfristiga derivatskulder 90 484 17 229
Övriga kortfristiga skulder 358 254
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
19
25 667 38 042
947 322 1 666 238
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 594 490 7 035 731
AB Stena Metall Finans (publ)
6(25)
556008-2561
Förändring i eget kapital
Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Totalt kapital
Eget kapital 2020-08-31 1 200 492 2 810 358 2 812 050
Utdelning - - -50 000 -50 000
Årets resultat - - 6 354 6 354
Eget Kapital 2021-08-31 1 200 492 2 766 712 2 768 404
Årets resultat - - 477 174 477 174
Eget kapital 2022-08-31 1 200 492 3 243 886 3 245 578
Antal aktier i AB Stena Metall Finans (publ) uppgår till 1 200 st á 1 000 kr per aktie.
AB Stena Metall Finans (publ)
7(25)
556008-2561
Kassaflödesanalys
2021-09-01- 2020-09-01-
Belopp i Tkr Not 2022-08-31 2021-08-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 492 833 157 548
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m -388 043 -113 998
104 790 43 550
Betald inkomstskatt -5 738 -
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 99 052 43 550
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -1 007 842 979 323
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 249 263 -1 530 527
Kassaflöde från den löpande verksamheten -659 527 -507 654
Investeringsverksamheten
Sålda dotterföretag 650 765 250
Aktieägartillskott -20 000 -
Förvärv dotterföretag - -50
Tillkomna långfristiga fordringar - -471 219
Återbetalda lånefordringar 1 000 -
Reglerade långfristiga fordringar - 627 877
Ökning/minskning av kortfristiga placeringar -255 737 -81 464
Kassaflöde från investeringsverksamheten 376 028 75 394
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 1 600 000 -
Amortering av lån -800 000 -868 000
Lämnade koncernbidrag -151 189 -49 860
Utbetald utdelning till moderföretag - -50 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 648 811 -967 860
Årets kassaflöde 365 312 -1 400 120
Likvida medel vid årets början 894 236 2 294 356
Likvida medel vid årets slut 1 259 548 894 236
AB Stena Metall Finans (publ)
8(25)
556008-2561
Erhållna och betalda räntor
2021/2022 2020/2021
Erhållen ränta 214 295 201 860
Erlagd ränta -108 839 -112 202
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet
2021/2022 2020/2021
Rearesultat vid försäljning av dotterföretag -475 765 -150
Valutakursjusteringar -31 666 -14 254
Verkligt värdevärdering kortfristiga placeringar och derivat 119 141 -99 806
Övriga avsättningar 247 212
-388 043 -113 998
Räntebärande skulder
Kassa-
flödespå- Omklass- Valuta
2021-08-31 verkande ificeringar -effekt 2022-08-31
Långfristiga obligationslån 2 600 000 1 000 000 -800 000 - 2 800 000
Kortfristiga obligationslån 800 000 -800 000 800 000 - 800 000
Term Loan - 600 000 - - 600 000
3 400 000 800 000 - - 4 200 000
AB Stena Metall Finans (publ)
9(25)
556008-2561
Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Allmänna redovisningsprinciper
AB Stena Metall Finans (publ) årsredovisning har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
RFR 2 - Redovisning för juridiska personer. Bolaget tillämpar från och med september 2014 frivilligt
RFR 2 i enlighet med reglerna i BFNAR 2012:3 då bolaget är ett dotterbolag till Stena Metall AB som
tillämpar IFRS i dess koncernredovisning. Det innebär att årsredovisningen så långt som det är möjligt
enligt svensk lagstiftning överensstämmer med IFRS.
Ändringar i redovisningsprinciper
Inga förändringar i redovisningsprinciper har skett i jämförelse med föregående år.
Klassificering
Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt enbart av belopp som
förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen.
Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas
återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.
Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till upplupet anskaffningsvärde om inget annat
anges nedan.
Transaktioner samt fordringar och skulder i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens kurs, eller den dag då posterna
omvärderas. Monetära tillgångs- och skuldposter i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.
Valutakursvinster och förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid
omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i
resultaträkningen.
Intäkter
Bolagets intäkter visar nettohandeln med finansiella instrument. Intäkterna redovisas till det verkliga
värdet av vad som erhållits. Utdelningsintäkter redovisas när rätten till likvid erhålles.
Ränteintäkter intäktsredovisas fördelat över löptiden med tillämpning av effektivräntemetoden.
Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när det finns ett formellt eller informellt åtagande som en
följd av en inträffad händelse och det är troligt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet
och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Avsättning görs med det belopp som är den
bästa uppskattningen av det som krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen på balansdagen.
Ansvarsförbindelser redovisas i de fall där kraven för redovisning av skuld eller avsättning ej är
uppfyllda.
AB Stena Metall Finans (publ)
10(25)
556008-2561
Finansiella tillgångar och skulder
Klassificering
Klassificering och värdering görs baserat på den affärsmodell som tillämpas vad avser hantering och
förvaltning av respektive finansiell tillgång och skuld. Bolaget klassificerar sina finansiella tillgångar och
skulder i följande kategorier: finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen
samt finansiella tillgångar och skulder till upplupet anskaffningsvärde.
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Finansiella tillgångar som tillhör denna kategori värderas och redovisas löpande till verkligt värde via
resultaträkningen. Transaktionskostnader redovisas i resultaträkningen. I denna kategori ingår
kortfristiga placeringar och derivatinstrument. Bolagets derivatinstrument har anskaffats för att
ekonomiskt säkra de risker för till exempel valutakursexponering som bolaget är utsatt för.
Säkringsredovisning tillämpas inte vilket innebär att förändringar i derivatens verkliga värde redovisas
direkt i resultaträkningen för den period de uppkommer. Förändringar i derivatens verkliga värden
redovisas netto i rörelseresultatet och i finansnettot.
Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde
Tillgångar som innehas med syftet att inkassera avtalsenliga kassaflöden och där dessa kassaflöden
endast utgör kapitalbelopp och ränta värderas till upplupet anskaffningsvärde. Tillgångar i denna
kategori redovisas initialt till verkligt värde inklusive transaktionskostnader. Efter
anskaffningstidpunkten redovisas de till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av
effektivräntemetoden. Det redovisade värdet av dessa tillgångar justeras med eventuella förväntade
kreditförluster som redovisats. Ränteintäkter från dessa finansiella tillgångar redovisas med
effektivräntemetodern och ingår i finansiella intäkter. Likvida medel tillhör även denna kategori.
Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde
Obligationslån, skulder till kreditinstitut samt övriga skulder, till exempel leverantörsskulder ingår i
denna kategori. Skulderna värderas till upplupet anskaffningsvärde.
Redovisning och värdering
Köp och försäljningar av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, det datum då bolaget förbinder
sig att köpa eller sälja tillgången. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att
erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort sett alla
risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från
balansräkningen när förpliktelsen i avtalet har fullgjorts eller på annat sätt utsläckts.
Kvittning av finansiella tillgångar och skulder sker endast när det finns en legal rätt att kvitta de
redovisade beloppen och en avsikt att reglera dem med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera
tillgången och reglera skulden.
Förändringar i verkligt värde avseende finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via
resultaträkningen redovisas i resultaträkningen på raden för Realiserat och orealiserat resultat från
finansiella instrument.
Nedskrivning av finansiella instrument
För räntebärande finansiella instrument värderade till upplupet anskaffningsvärde eller till verkligt värde
via resultaträkningen bokas en kreditriskreserv upp motsvarande den förväntade kreditförlusten på
dessa instrument. AB Stena Metall Finans (publ) innehar olika finansiella tillgångar där det görs en
bedömning om kreditriskreserv, exempelvis fordringar hos koncernbolag samt övriga räntebärande
Derivatinstrument och säkringsåtgärder
Bolaget använder sig av flera olika derivatinstrument för att minimera valutarisker avseende tillgångar
och skulder. Därutöver används olika ränteinstrument för att erhålla en önskad räntenivå. Den vinst
eller förlust som uppkommer vid omvärdering av ränteinstrument redovisas i resultaträkningen i
finansnettot. Resultatet för övriga derivatinstrument ingår i Realiserat och orealiserat resultat från
finansiella instrument.
För beskrivning av bolagets finansiella risker, se not 21.
AB Stena Metall Finans (publ)
11(25)
556008-2561
Ersättningar till anställda
I bolaget förekommer avgiftsbestämda pensionsplaner.
I avgiftsbestämda planer betalar bolaget fastställda avgifter till ett annat bolag och har inte någon legal
eller informell förpliktelse att betala något ytterligare även om det andra bolaget inte kan uppfylla sitt
åtagande. Bolagets resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas pensionsberättigande
tjänster utförts.
Andelar i koncernbolag
Aktier i dotterbolag redovisas till anskaffningskostnad, reducerat för eventuell nedskrivning.
Kassaflödesanalys (indirekt metod)
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificerar bolaget, förutom
kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut. Kassaflöden relaterade
till erhållen och erlagda räntor redovisas inom raden för Resultat efter finansiella poster och upplyses
om i Kassaflödesanalysen.
Aktuell och uppskjuten skatt
Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Den aktuella skattekostnaden
beräknas på basis av de skatteregler som på balansdagen är beslutade eller i praktiken beslutade. Hit
hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.
Uppskjuten skatt redovisas, enligt balansräkningsmetoden, på temporära skillnader som uppkommer
mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och deras redovisade värden i bolaget.
Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av skattesatser som har beslutats eller aviserats per
balansdagen och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den
uppskjutna skatteskulden regleras. Uppskjutna skattefordringar på underskottsavdrag redovisas i den
omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga, mot vilka
underskotten kan utnyttjas. Bolagets skatt redovisas i resultaträkningen.
Koncernbidrag
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition.
Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till upplupet anskaffningsvärde om inget annat
anges nedan.
AB Stena Metall Finans (publ)
12(25)
556008-2561
Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra
faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden.
Styrelsen och bolagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden vid upprättande av
årsredovisningen. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer,
definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet.
Bolaget har inga väsentliga uppskattningar under innevarande år.
Not 3 Realiserat och orealiserat resultat från finansiella instrument
2021-09-01- 2020-09-01-
2022-08-31 2021-08-31
Realiserat värdepapper 86 784 54 071
Orealiserat värdepapper -143 179 95 732
Realiserat derivat -17 1
Orealiserat derivat 19 965 -1 185
-36 447 148 619
Not 4 Arvode och kostnadsersättning till revisorer
2021-09-01- 2020-09-01-
2022-08-31 2021-08-31
PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdrag 311 307
Skatterådgivning - 64
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att
utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.
AB Stena Metall Finans (publ)
13(25)
556008-2561
Not 5 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
2021-09-01- 2020-09-01-
2022-08-31 Varav män 2021-08-31 Varav män
Sverige 6 4 6 4
Totalt 6 4 6 4
Löner, andra ersättningar samt sociala kostnader
2021-09-01- 2020-09-01-
2022-08-31 2021-08-31
Löner och ersättningar till VD 5 708 3 252
(varav tantiem till VD) 3 294 1 018
Löner och ersättningar till övriga anställda 5 080 8 576
Summa 10 788 11 828
Sociala kostnader 3 738 4 819
Pensionskostnader 3 161 2 650
(varav pensionskostnader VD) 1 500 1 351
Totalsumma 17 688 19 297
Inget arvode har utgått till styrelsen från bolaget under året eller för jämförelseåret.
Not 6 Resultat från andelar i koncernföretag
2021-09-01- 2020-09-01-
2022-08-31 2021-08-31
Realisationsresultat vid avyttring av andelar i koncernföretag 475 765 150
Summa 475 765 150
Under innevarande räkenskapsår har bolaget sålt sitt innehav i Havgalleskären AB
Under föregående år sålde bolaget sitt innehav i Vingaren Rederi AB.
Not 7 Ränteintäkter och liknande resultatposter
2021-09-01- 2020-09-01-
2022-08-31 2021-08-31
Ränteintäkter, koncernföretag 211 753 184 342
Ränteintäkter, övriga 6 879 2 736
Summa 218 632 187 078
AB Stena Metall Finans (publ)
14(25)
556008-2561
Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter
2021-09-01- 2020-09-01-
2022-08-31 2021-08-31
Räntekostnader 119 263 109 632
Räntekostnader, koncernföretag 77 1 589
Övriga finansiella kostnader, koncernföretag 19 260 19 118
Övriga finansiella kostnader 11 090 12 454
Summa 149 690 142 793
Not 9 Bokslutsdispositioner
2021-09-01- 2020-09-01-
2022-08-31 2021-08-31
Lämnat koncernbidrag -10 400 -151 189
Summa -10 400 -151 189
Not 10 Skatt på årets resultat
2021-09-01- 2020-09-01-
2022-08-31 2021-08-31
Aktuell skatt -5 520 -228
Uppskjuten skatt 261 223
-5 259 -5
Avstämning av effektiv skatt
2021-09-01- 2020-09-01-
2022-08-31 2021-08-31
Resultat före skatt 482 433 6 359
Skatt enligt gällande skattesats, 20,6% (21,4%) -99 381 -1 361
Skatteeffekt ej avdragsgilla kostnader -277 -175
Skatteeffekt ej skattepliktiga intäkter 99 601 1 308
Utnyttjande av tidigare ej
aktiverade underskottsavdrag 47 -
Skatt hänförlig till tidigare år -5 510 -
Uppskjuten skatt (Kapitalförsäkring) 261 223
Redovisad effektiv skatt -5 259 -5
Not 11 Andelar i koncernföretag
2022-08-31 2021-08-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 1 089 879 1 089 929
-Förvärv - 50
-Försäljning dotterbolag -175 000 -100
-Lämnat aktieägartillskott 20 000 -
Redovisat värde vid årets slut 934 879 1 089 879
Under året såldes Havgalleskären AB och Kollsholmen Shipping AB mottog ett ovillkorat
aktieägartillskott.
Under föregående år såldes Vingaren rederi AB och Kollsholmen Shipping AB förvärvades.
AB Stena Metall Finans (publ)
15(25)
556008-2561
Bolagsnamn Org nummer Säte
Stena Metall AG CHE-256813045 Schweiz
Stena Met Insurance AG CHE-111733596 Schweiz
Stena Metall Finans Invest AB 559089-0116 Göteborg
Kollsholmen Shipping AB 559249-5500 Göteborg
Specifikation av innehav av aktier och andelar i koncernföretag
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal
aktier.
Antal Redovisat värde Redovisat värde
Dotterföretag andelar Andel % 2022-08-31 2021-08-31
Stena Metall AG 1 118 525 100 41 206 41 206
Stena Met Insurance AG 122 550 100 76 319 76 319
Kollsholmen Shipping AB 500 100 20 050 50
Stena Metall Finans Invest AB 1 000 500 100 797 304 797 304
Havgalleskären AB 1 750 000 100 - 175 000
934 879 1 089 879
Not 12 Långfristiga fordringar hos koncernföretag
2022-08-31 2021-08-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 786 791 976 198
-Tillkommande fordringar - 423 219
-Reglerade fordringar - -626 874
-Årets omräkningsdifferenser 31 667 14 248
Redovisat värde vid årets slut 818 458 786 791
Not 13 Uppskjuten skattefordran
2021-09-01- 2020-09-01-
2022-08-31 2021-08-31
Ingående redovisat värde 1 149 925
Tillkommande fordringar 260 224
Uppskjuten skattefordran 1 409 1 149
Redovisat värde 1 409 1 149
Not 14 Andra långfristiga fordringar
2022-08-31 2021-08-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 52 000 5 000
-Tillkommande fordringar - 48 000
-Reglerade fordringar -1 000 -1 000
Redovisat värde vid årets slut 51 000 52 000
AB Stena Metall Finans (publ)
16(25)
556008-2561
Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2022-08-31 2021-08-31
Upplupna ränteintäkter 5 386 3 116
Bankkostnader syndikat 998 990
Bankkostnader bonds 11 015 4 809
Övriga poster 1 381 1 337
18 780 10 252
Not 16 Kortfristiga placeringar
2021-09-01- 2020-09-01-
2022-08-31 2021-08-31
Redovisat värde, totalt:
Noterade aktier och andelar 1 133 641 997 045
Ingående redovisat värde 997 045 815 775
-Försäljning -1 966 977 -2 401 152
-Inköp 2 222 714 2 482 616
-Förändring verkligt värde -119 141 99 806
Utgående redovisat värde 1 133 641 997 045
Not 17 Kreditfaciliteter
Beviljat belopp på 2022-08-31 2021-08-31
-checkräkningskredit 650 000 650 000
-syndikerad revolver 1 300 000 1 300 000
1 950 000 1 950 000
Kreditavtalen bygger på att finansiella nyckeltal upprätthålls i Stena Metall-koncernen. De villkor,
kovenanter, mot motparterna för kreditfaciliteterna är Stena Metall-koncernens räntebärande
nettolåneskuld i förhållande till koncernens EBITDA som inte får överstiga 3,8 samt EBITDA i
förhållande till räntenettot som inte får understiga 3,4. Uppföljning av kovenanter görs löpande och
nyckeltalen ligger långt ifrån de uppsatta gränserna. Bolaget har rätt att förlänga kreditavtalen. Som
längst gäller nuvarande avtal till och med augusti 2028.
Per den 31 augusti 2022 hade bolaget utnyttjat checkräkningskrediten till ett belopp om 0 (0) MSEK
och likvida medel uppgick till 1 259,5 MSEK (894,2).
AB Stena Metall Finans (publ)
17(25)
556008-2561
Not 18 Obligationslån och skulder kreditinstitut
Bolaget har under året emitterat 1 000 MSEK i obligationer och tagit upp en ny långfristig kredit,
Term-loan som förfaller 2027.
Under föregående räkenskapsår återbetalde bolaget lån som förfallit.
Lån i Tkr Återstående löptid 2022-08-31 2021-08-31
NO0010764095 2016-2022 1 år - 600 000
NO0010766157 2016-2022 1 år - 200 000
NO0010823362 2018-2023 1 år 800 000 800 000
SE0014402285 2020-2024 2 år 800 000 800 000
SE0013774916 2020-2025 3 år 200 000 200 000
SE0014402293 2020-2025 3 år 800 000 800 000
NO0012514274 2022-2027 5 år 1 000 000 -
3 600 000 3 400 000
Term Loan 2022-2027 5 år 600 000 -
600 000 -
Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2022-08-31 2021-08-31
Upplupna räntekostnader 9 565 8 864
Upplupna lönekostnader 15 135 28 265
Upplupna löftesprovisioner 723 717
Övriga poster 244 196
25 667 38 042
Not 20 Ställda säkerheter
2022-08-31 2021-08-31
Kaptialförsäkringar 5 505 4 487
Spärrade medel banker 19 668 24 983
25 173 29 470
AB Stena Metall Finans (publ)
18(25)
556008-2561
Not 21 Finansiella instrument och riskhantering
Noten nedan beskriver bolagets finansiella instrument. Redovisingsprincierna för finansiella instrument
beskriv på sidan 10 och finansiell riskhantering längre fram i denna not.
Finansiella instrument per kategori
Finans. instrument
till verkligt Upplupet
värde via anskaff- Total Totalt
2022-08-31 resultaträkningen 1) ningsvärde bokfört värde verkligt värde 2)
MSEK
Tillgångar
Övriga långfristiga fordringar - 51 51 51
Fordringar hos koncernföretag - 4 101,3 4 101,3 4 101,3
Derivat 91,5 - 91,5 91,5
Kortfristiga placeringar 1 133,6 - 1 133,6 1 133,6
Totala tillgångar 1 225,1 4 152,3 5 377,4 5 377,4
Skulder
Obligationslån - 3 600 3 600 3 600
Skulder kreditinstitut - 600 600 600
Skulder koncernföretag - 30,5 30,5 30,5
Leverantörsskulder - 0,3 0,3 0,3
Derivat 90,7 - 90,7 90,7
Totala skulder 90,7 4 230,8 4 321,5 4 321,5
2021-08-31
MSEK
Tillgångar
Övriga långfristiga fordringar - 52 52 52
Fordringar hos koncernföretag - 3 953,4 3 953,4 3 953,4
Derivat 33,1 - 33,1 33,1
Kortfristiga placeringar 997 - 997 997
Totala tillgångar 1 030,1 4 005,4 5 035,5 5 035,5
Obligationslån - 3 400 3 400 3 400
Skulder till koncernföretag - 810,5 810,5 810,5
Leverantösskulder - 0,2 0,2 0,2
Derivat 17,2 - 17,2 17,2
Totala skulder 17,2 4 210,7 4 227,9 4 227,9
1) Finansiell instrument till verkligt värde via resultaträkningen inkluderar derivat som innehas i säkringssyfte, men inte
inkluderad i säkringsredovisning, om netto 0,8 MSEK (15,9).
2) Av bolagets utestående obligationslån om 3.600 MSEK (3.400) per 31 augusti 2022, är 1.800 MSEK (1.800) private
placement. Återstående 1.800 MSEK (1.600) är noterade på reglerad börs och med korta löptider. Marknadsvärderingarna är
förenklade och baserade på noterade obligationer, sammantaget bedöms marknadsvärdet vara detsamma som bokfört värde
per 31 augusti 2022.
Finansiella riskfaktorer
Bolaget utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker. Koncernens policies
fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera
potentiella ogynnsamma effekter på koncernens finansiella resultat. Koncernen använder
derivatinstrument för att säkra viss riskexponering. Riskhanteringen i koncernen sköts av AB Stena
Metall Finans (publ), enligt ovan policies som fastställts av styrelsen. Bolaget identifierar, utvärderar
AB Stena Metall Finans (publ)
19(25)
556008-2561
och säkrar finansiella risker i nära samarbete med koncernens operativa enheter. Styrelsen upprättar
skriftliga policies såväl för den övergripande riskhanteringen som för specifika områden, såsom
valutarisk, ränterisk, kreditrisk, prisrisk, användning av derivata och icke-derivata finansiella instrument
samt placering av överlikviditet. Bolaget använder sig av finansiella instrument för att reducera risken
för större resultatpåverkan från prisförändringar på valuta- och räntemarknaden.
För att uppnå en önskad valutamix och räntebindningsprofil används olika typer av ränteinstrument
såsom swappar till fast ränta, swappar med kombinerad valuta- och räntebindning eller ränteoptioner
som binder räntenivån inom vissa intervall. Valutarisker uppstår dels vid omräkningen till svenska
kronor av resultat och balansposter i utländsk valuta och dels vid omräkningen av kassaflöden i
utländsk valuta. Dessa valutarisker reduceras genom säkring av valutakurser med terminskontrakt
eller lån i lokal valuta.
Nedan beskrivs bolagets riskexponering med åtföljande riskhantering.
Marknadsrisk
Ränterisk avseende kassaflöden och verkliga värden
Bolagets ränterisk uppstår genom långfristig upplåning. Upplåning som görs med rörlig ränta utsätter
bolaget sig för ränterisk avseende kassaflöde vilken delvis neutraliseras av kassamedel med rörlig
ränta. Upplåning som görs med fast ränta utsätter koncernen för ränterisk avseende verkligt värde.
Bolaget tar vanligtvis upp långfristiga lån till rörlig ränta. Bolaget hanterar delvis ränterisken avseende
kassaflödet genom att använda ränteswappar med den ekonomiska innebörden att konvertera
upplåning från rörliga till fasta räntor.
Ränteswappar innebär att bolaget kommer överens med andra parter att, med angivna intervaller
(vanligen kvartal), utväxla skillnaden mellan räntebelopp enligt fast kontraktsränta och det rörliga
räntebeloppet, beräknande på kontrakterade nominella belopp. Bolaget har valt att inte tillämpa
säkringsredovisning på ränteswappar varpå omvärderingseffekten av dessa redovisas i finansnettot i
resultaträkningen. Med beaktande av innehavda ränteswappar belöper 0,0 (0,0) av bolagets
räntebärande skulder till fast ränta och 4.200,0 MSEK (3.400) till rörlig. Den viktigaste rörliga räntan är
STIBOR 3 månader.
Om räntan skulle förändras med +-1% skulle bolagets belastas med 42,0 MSEK (34,0) högre/lägre
räntekostnader, med alla andra variabler konstanta.
Valutarisk
Bolaget verkar internationellt och utsätts för valutarisker från olika valutaexponeringar, främst mot
EUR, USD, NOK och DKK. Valutarisk uppstår genom framtida affärstransaktioner och redovisade
tillgångar och skulder.
Omräkningsdifferenser från balansexponering:
För att hantera den valutarisk som uppkommer från redovisade tillgångar och skulder, använder
bolaget terminskontrakt.
Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta som uppstår som en följd av bolagets verksamhet
omvärderas till balansdagens kurs. Derivatinstrument avseende ekonomisk säkring av värdet på
dessa balansposter, såsom valutaswappar, valutatermins- eller valutaoptionskontrakt, värderas till
verkligt värde vilket inkluderar en omräkning till balansdagens kurs och förändringen i verkligt värde
redovisas som kursdifferenser i bolagets resultaträkning där också omräkningen av de monetära
tillgångarna och skulderna i utländsk valuta redovisas.
Då bolaget har investeringar i finansiella instrument i annan valuta än den funktionella säkras dessa
genom terminskontrakt. Styrelsen har gett bolaget viss möjlighet att göra investeringar utan
valutasäkring. Den 31 augusti 2022 var hela den externa upplåningen som gjorts i annan än den
funktionella valutan och majoriteten av investeringar i finansiella instrument i utländsk valuta säkrade
genom FX derivat. Omräkningsexponering i övriga finansiella fordringar och skulder bedöms som liten
då dessa poster i allt väsentligt är nominerade i de enskilda koncernbolagens funktionella valutor.
AB Stena Metall Finans (publ)
20(25)
556008-2561
Prisrisk
Bolagets finansverksamhet handlar med finansiella instrument som till övervägande del handlas på en
aktiv marknad och där värderingen baseras på noterade marknadspriser. De typer av innehav bolaget,
tillsammans med dotterbolaget Stena Metall AG och Stena Metall Finans Invest AB, hade 31 augusti
2022 kan delas in i fyra portföljer: Private Equity, hedgefonder, strategisk aktieportfölj samt
tradingportfölj. Bolagets strategi är att de olika portföljerna beter sig olika vid olika marknadslägen och
därmed bidrar diversifieringen till att aktiemarknadskorrelationen blir lägre jämfört med en ren
aktiemarknadsexponering. Förenklat uttryckt kapas toppar och bottnar jämfört med aktiemarknaderna.
Den 31 augusti 2022 hade bolaget 1 133,6 MSEK (997,0) i kortfristiga värdepapper. Om marknaden
generellt hade förstärkts/försvagats med 10% den 31 augusti, med alla andra variabler konstanta,
skulle årets resultat ha varit 113,4 MSEK (99,7) högre/lägre då samtliga värdepapper värderas till
verkligt värde.
Motpartsrisk
Motpartsrisk uppstår genom likvida medel, derivatinstrument och tillgodohavanden hos banker och
finansinstitut. Alla finansiella instrument och likviditet handlas med motparter som bedöms ha
betryggande kreditvärdighet och där villkor och avräkningsrutiner är väl dokumenterade. Normalt ställs
inga säkerheter från någondera parten.
Finansiella derivat som är inkluderade i ISDA-/ramavtal och är föremål för nettning, framgår av
nedanstående tabell. Den maximala exponeringen för kreditrisk vid rapportperiodens slut är verkligt
värde på de derivatinstrument som redovisas som tillgångar i balansräkningen.
Motpartsrisk
Fin. instr. som
omfattas av
ramavtal om
Fin. Belopp kvittning men Fin.
tillg./skulder Nettade redov.i som inte instr.
2022-08-31 brutto balanser balansräkning redovisas netto nettobelopp
MSEK
Derivat
-finansiella tillgångar 34 -7 27 27 -
-finansiella skulder -90 7 -83 -27 -56
-56 - -56 - -56
Likviditetsrisk
Bolaget har på uppdrag av koncernen att hantera likviditetsrisken för koncernen.
Kassaflödesprognoser upprättas av de rörelsedrivande bolagen och aggregeras på koncernnivå.
Bolaget följer noga rullande prognoser för koncernens likviditetsreserv för att säkerställa att koncernen
har tillräckligt med kassamedel för att möta behovet i den löpande verksamheten samtidigt som det
löpande bibehåller tillräckligt med utrymme på avtalade kreditfaciliteter som inte utnyttjas så att
koncernen inte bryter mot lånelimiter eller lånevillkor på några av koncernens lånefaciliteter.
All likviditet i koncernen hanteras av bolaget. Bolaget placerar överskottslikviditet på räntebärande
avräkningskonton, i tidsbunden inlåning, penningmarknadsinstrument och omsättningsbara
värdepapper, beroende på vilket instrument som har lämplig löptid eller tillräcklig likviditet för att
tillgodose utrymmet som bestäms av ovan nämnda prognoser.
På balansdagen uppgick likvida medel till 1 259,5 MSEK (894,2) och outnyttjade kreditfaciliteter på
1.950,0 MSEK (1.950,0).
Nedanstående tabell visar bolagets finansiella skulder uppdelade efter den tid som på balansdagen
återstår fram till den avtalsenliga förfallodagen. De belopp som anges i tabellen är de avtalsenliga,
odiskonterade kassaflödena. Ränta har beräknats på nu gällande rörlig marknadsränta.
AB Stena Metall Finans (publ)
21(25)
556008-2561
Mellan 1 Mellan 2
Mindre än 1 år och 2 år och 5 år Mer än 5 år
2022-08-31
MSEK
Finansiella skulder
Obligationslån 934,1 904,9 2 137,7 -
Övriga räntebärande skulder 18,7 18,7 56 614
Leverantörsskulder 0,3 - - -
Skulder till koncernbolag 30,5 - - -
Derivatinstrument 90,7 - - -
Upplupna kostnader 9,6 - - -
1 083,9 923,6 2 193,7 614
2021-08-31
MSEK
Finansiella skulder
Obligationslån 895 867 1 864 -
Leverantörsskulder 0,2 - - -
Skulder till koncernbolag 810,5 - - -
Derivatinstrument 17,3 - - -
Övriga kortfristiga skulder 0,3 - - -
Upplupna kostnader 8,9 - - -
1 732,2 867 1 864 -
Finansiella instrument värderade till verkligt värde
För en jämförelse mellan bokfört värde och verkligt värde på bolagets finansiella instrument hänvisas
till den första tabellen i denna not. Denna tabell inkluderar bolagets finansiella skulder som värderas till
upplupet anskaffningsvärde i balansräkningen den 31 augusti 2022 och där upplysning ska lämnas om
det verkliga värdet samt de finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde i
balansräkningen.
Tabellen nedan visar finansiella instrument värderade till verkligt värde, utifrån hur klassificeringen i
verkligt värdehierarkin gjorts.
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt
2022-08-31
MSEK
Tillgångar
Finansiella tillg. till
verkligt värde via resultaträkningen:
-Derivat - 91,6 - 91,6
-Kortfristiga placeringar 1 041,7 92,0 - 1 133,6
1 041,7 183,6 - 1 225,2
Skulder
Finansiella skulder till
verkligt värde via resultaträkningen:
-Derivat - 90,7 - 90,7
- 90,7 - 90,7
AB Stena Metall Finans (publ)
22(25)
556008-2561
2021-08-31 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt
MSEK
Tillgångar
Finansiella tillg. till
verkligt värde via resultaträkningen:
-Derivat - 33,1 - 33,1
-Kortfristiga placeringar 891,1 105,9 - 997
891,1 139 - 1 030,1
Skulder
Finansiella skulder till
verkligt värde via resultaträkningen:
-Derivat - 17,2 - 17,2
- 17,2 - 17,2
De olika nivåerna definieras enligt följande
Finansiella instrument i nivå 1
Verkligt värde på finansiella instrument som handlas på en aktiv marknad baseras på noterade
marknadspriser på balansdagen. En marknad betraktas som aktiv om noterade priser från en börs,
mäklare, industrigrupp, prissättningstjänst eller övervakningsmyndighet finns lätt och regelbundet
tillgängliga och dessa priser representerar verkliga och regelbundet förekommande
marknadstransaktioner på armlängds avstånd. Det noterade marknadspris som används för
koncernens finansiella tillgångar är den aktuella köpkursen. Dessa instrument återfinns i nivå 1.
Finansiella instrument i nivå 2
Verkligt värde på finansiella instrument som inte handlas på en aktiv marknad (t.ex. OTC-derivat)
fastställs med hjälp av värderingstekniker. Härvid används i så stor utsträckning som möjligt
marknadsinformation då denna finns tillgänglig medan företagsspecifik information används i så liten
utsträckning som möjligt. Om samtliga väsentliga indata som krävs för verkligt värdevärderingen av ett
instrument är observerbara återfinns instrumentet i nivå 2. Kortfristiga värdepapper som återfinns i
nivå 2 avser innehav i värdepappersfonder där verklig värdering baseras på noterade priser på
marknader som inte bedöms vara aktiva.
Specifika värderingstekniker som används för att värdera finansiella instrument inkluderar:
Verkligt värde för ränteswappar beräknas som nuvärdet av bedömda framtida kassaflöden baserat på
observerbara avkastningskurvor.
Verkligt värde för valutaterminskontrakt fastställs genom användning av kurser för valutaterminer på
balansdagen, där det resulterande värdet diskonteras till nuvärde.
Notera att alla verkliga värden som fastställs med hjälp av värderingstekniker återfinns i nivå 2. Det har
inte skett några överföringar mellan nivå 1 och nivå 2 under året.
Finansiella instrument i nivå 3
I de fall ett eller flera väsentliga indata i verkligt värdevärdering inte baserats på observerbar
marknadsinformation klassificeras innehavet i nivå 3. Det har inte skett några överföringar av befintliga
finansiella instrument till eller från nivå 3 under året.
AB Stena Metall Finans (publ)
23(25)
556008-2561
Tabell över derivatkontrakt
Följande tabell summerar de kontraktuella nettovärdena av företagets termins- och swapkontrakt.
Nominella belopp är bruttobelopp.
Nominellt belopp Verkligt värde Nominellt belopp Verkligt värde
2022-08-31 2022-08-31 2021-08-31 2021-08-31
MSEK
Valutariskhantering
Valutaswapkontrakt
-positiv position 1 564 10 2 420,3 17
-negativ position 3 414 -17 414,8 -1,1
Valutaterminskontrakt
-positiv position 563 8 2 747,9 17,7
-negativ position 1 066 -30 2 747,9 -17,7
Oljeriskhantering
-positiv position 104,8 4,5 669 41
-negativ position 339,5 -39,1 669 -41
Metallriskhantering
-positiv position - - 12,8 1,1
-negativ position - - 12,8 -1,1
Aktieriskhantering
-positiv position - 16 - 3,2
-negativ position - -16 - -3,2
Övriga derivat
-positiv position 23,7 2 - -
Merparten av valuta-, olje- och metallderivat avser koncernens riskhantering. Övriga koncernbolag
ingår interna kontrakt med bolaget som därefter ingår kontrakt med externa motparter.
AB Stena Metall Finans (publ)
24(25)
556008-2561
Not 22 Transaktioner med närstående
2022-08-31 2021-08-31
Kontraktsränta 20 881 22 058
Checkräkningsränta, netto 167 275 140 488
Ränta reverslån 23 520 20 207
Kostnad för moderbolagsgaranti 19 260 19 118
Fordringar koncernföretag 818 458 786 791
Fordringar koncerncheck 4 235 980 3 234 258
Skulder koncerncheck 946 512 725 588
Derivatfordringar koncernföretag 64 407 3 679
Derivatskulder koncernföretag 7 584 10 538
Övriga skulder koncernföretag 37 061 152 561
Realisationsresultat vid avyttring andelar i koncernföretag 475 765 150
AB Stena Metall Finans (publ) har mellanhavanden med koncernbolag som huvudsakligen består av
finansiella tjänster såsom tillhandahållande av finansiering i form av långfristiga lån och interna
kontraktskrediter. Bolaget ingår även i derivataffärer, såsom FX- och commodities, för koncernbolags
räkning. Dessa derivat redovisas i balansräkningen under lång- och kortfristiga derivatfordringar samt
lång- och kortfristiga derivatskulder. Under innevarande räkenskapsår har bolaget sålt sitt innehav i
Havgalleskären AB och under föregående år sålde bolaget sitt innehav i Vingaren Rederi AB.
Not 23 Nyckeltalsdefinitioner
Avkastning på totalt kapital:
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.
Avkastning på eget kapital:
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag
för uppkjuten skatt).
Soliditet:
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.
AB Stena Metall Finans (publ)
25(25)
556008-2561
Not 24 Disposition av vinst eller förlust
2022-08-31
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel 2 766 712
Årets vinst 477 174
3 243 886
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
i ny räkning överföres 3 243 886
3 243 886
Underskrifter
Göteborg XX December 2022
Jonas Höglund Peter Gustafsson
Styrelseordförande Verkställande direktör
M Johan Widerberg Mårten Hulterström
Vår revisionsberättelse har lämnats den ______________
PricewaterhouseCoopers AB
Patrik Resebo
Auktoriserad revisor