Kontakta oss
Närbild av ett grönt blad
Om oss

Care for the environment

Material redo att återvinnas på en anläggning i Stena Metallkoncernen.
Flygfoto över Stena Nordic Recycling Center i Halmstad.

En ledande återvinningsanläggning

Stena Nordic Recycling Center (SNRC) i Halmstad är en av Europas största och modernaste återvinningsanläggningar. Komplexa material från kunder i flera länder återvinns här på moderna och effektiva sätt. Resurser som tidigare gått förlorade kan därmed användas i nya produkter eller som energikälla i energiintensiv industri.

Avfallshantering för bättre resurseffektivitet

Avfallshierarkin, eller avfallstrappan som den också kallas, bygger på ett EU-direktiv som handlar om hur avfall ska hanteras för att få så liten negativ påverkan som möjligt. Ju högre upp i hierarkin avfallet kan tas om hand, desto bättre blir det för miljön.

En bild som visar de olika stegen i avfallshierarkin, eller avfallstrappan som den också kallas: avfallshantering, energiåtervinning, biobehandling, materialåtervinning. återanvändning och avfallsminimering.

Överst ligger förebyggande av avfall – att undvika att något överhuvudtaget blir avfall. Längst ner finns deponi – det minst önskvärda sättet att ta hand om avfall ur miljösynpunkt. Inom Stena Metallkoncernen arbetar vi ständigt med att flytta avfall högre upp i hierarkin. Detta bibehåller så mycket som möjligt av det materiella värdet inom den cirkulära ekonomin, vilket är bra både ur ett resursperspektiv och för att minska klimatpåverkan. Det går till exempel åt 95 procent mindre energi för att återvinna aluminium än för att bryta och raffinera aluminium från bauxit.

Anna Sundell, Head of Sustainability & Communications, Stena Metallkoncernen

– Vi arbetar för att förbättra energieffektiviteten i all verksamhet och för att kontinuerligt minska koncernens klimatavtryck. Vi hjälper också våra kunder att minska sin klimatpåverkan genom att erbjuda cirkulära lösningar.

Anna Sundell, Head of Sustainability & Communications, Stena Metallkoncernen

ingen

Care for the environment

Vårt arbete inom området care for the environment bidrar till följande av FN:s globala mål för hållbar utveckling

FN:s globala mål för hållbar utveckling identifierar 17 nyckelområden där företag behöver arbeta för förändring om vi ska uppnå ett välmående samhälle på lång sikt. Få företag har verksamhet med påverkan på samtliga mål. På Stena Metall anser vi att 11 av dem har en starkare koppling till vår verksamhet.

Dela