Kontakta oss
Två fotgängare – en man och en kvinna som leder en cykel – går tillsammans genom centrala Göteborg, hemvist för Stena Metallkoncernen.
Om oss

FN:s globala mål för hållbar utveckling

VÅRT ArbetE för att uppfylla FN:s globala mål för hållbar utveckling

FN hållbarhetsmål 3 god hälsa och välbefinnande

Mål 3 - God hälsa och välbefinnande

Relevant mål:
3.4 Förebyggande av icke smittsamma sjukdomar samt främja psykisk hälsa och välbefinnande.

Så här bidrar vi:
På Stena Metallkoncernen prioriterar vi våra medarbetares hälsa och välbefinnande som en grundläggande del av vår kultur. Genom regelbunden kommunikation och hälsofrämjande initiativ skapar vi en stödjande och inkluderande arbetsmiljö som främjar balans mellan arbete och fritid samt uppmuntrar till personlig utveckling.

Hållbarhetsområde Stena Metall: Care for people

FN:s globala mål för hållbar utveckling 5 – Jämställdhet

Mål 5 – Jämställdhet

Relevant mål:
5.5 Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.

Så här bidrar vi:
På Stena Metall vill vi ha jämställdhet mellan könen – lika lön för lika arbete och samma möjlighet till utveckling för alla. Medvetna ansträngningar görs för att främja en ökad balans mellan könen, särskilt i produktionsmiljö där kvinnor traditionellt varit underrepresenterade. På koncernnivå följer vi andelen kvinnor på ledande positioner och strävar efter balans mellan könen.

Hållbarhetsområde Stena Metall: Care for people

FN:s globala mål för hållbar utveckling 6 – Rent vatten och sanitet

Mål 6 – Rent vatten och sanitet för alla

Relevanta mål:
6.3 Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, halvera andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en säker återanvändning globalt.

6.4 Till 2030 väsentligt effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer samt säkerställa hållbara uttag och en hållbar försörjning med sötvatten för att angripa vattenbristen och väsentligt minska det antal människor som lider av vattenbrist.

Så här bidrar vi:
Vatten är en begränsad resurs som vi måste skydda. Stena Metall mäter och strävar efter att minska vattenförbrukningen. På vissa sajter, till exempel den största i Halmstad (Stena Nordic Recycling Center), finns en sluten vattenkrets där det vatten som krävs för återvinningsprocessen renas och återanvänds. Stena Recycling renar även avloppsvatten som sedan återvänder till systemet.

Hållbarhetsområde Stena Metall: Care for the environment

FN:s globala mål för hållbar utveckling 7 – Hållbar energi för alla

Mål 7 – Hållbar energi för alla

Relevant mål:
7.3 Till 2030 fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.

Så här bidrar vi:
Stena Metall arbetar för att minska utsläpp och energianvändning i hela verksamheten och för att successivt ställa om till fossilfria bränslen och el. Koncernen tillhandahåller även cirkulära lösningar relaterade till energi. I en del av återvinningsprocessen för bilar ingår till exempel produktion av pellets som fungerar som ett bränsletillskott i vissa industrier. 

Hållbarhetsområde Stena Metall: Care for the environment

FN:s globala mål för hållbar utveckling 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Relevanta mål:
8.2 Uppnå högre ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk uppgradering och innovation, bland annat genom att fokusera på sektorer med högt förädlingsvärde och hög arbetsintensitet.

8.4 Fram till 2030 successivt förbättra den globala resurseffektiviteten i konsumtionen och produktionen samt sträva efter att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring, i enlighet med det tioåriga ramverket för hållbar konsumtion och produktion, med de utvecklade länderna i täten.

8.8 Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare, inklusive arbetskraftsinvandrare, i synnerhet kvinnliga migranter, och människor i otrygga anställningar.

Så här bidrar vi:
Stena Metall arbetar för en hållbar tillväxt och investerar i innovativa och kreativa lösningar för att förverkliga detta. Övergången till en cirkulär ekonomi är en central del av koncernens verksamhet. Att skapa en säker arbetsplats är också ett högprioriterat fokusområde baserat på perspektivet att alla arbetsplatsolyckor kan undvikas.

Hållbarhetsområde Stena Metall: Care for the environment, Care for people, Care for sustainable business

FN:s globala mål för hållbar utveckling 9 – Industri, innovation och infrastruktur

Mål 9 – Industri, innovation och infrastruktur

Relevant mål:
9.4 Till 2030 rusta upp infrastrukturen och anpassa industrin för att göra dem hållbara med mer effektiv resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser. Alla länder vidtar åtgärder i enlighet med sina respektive förutsättningar.

Så här bidrar vi:
Stena Metalls verksamhet präglas av innovativ utveckling inom samtliga verksamhetssektorer. En viktig del av en framgångsrik övergång till en cirkulär ekonomi är att lyfta fram och värdesätta innovation som stärker den cirkulära resursanvändningen, ökar återvinningsgraden och möjliggör användning av cirkulära material. Vi söker kontinuerligt efter möjligheter att investera i processer och teknik som bidrar till ökad cirkularitet och hållbarhet.

Hållbarhetsområde Stena Metall: Care for the environment

FN:s globala mål för hållbar utveckling 11 – Hållbara städer och samhällen

Mål 11 – Hållbara städer och samhällen

Relevant mål:
11.6 Till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan per person, bland annat genom att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av kommunalt och annat avfall.

Så här bidrar vi:
Ett effektivt system för avfallshantering och återvinning är avgörande för att skapa gästvänliga samhällen och boendemiljöer. Genom att erbjuda lösningar för avfallshantering bidrar vårt största dotterbolag Stena Recycling till att ta hand om det avfall som produceras i samhället och förvandla det till nya resurser.

Hållbarhetsområde Stena Metall: Care for the environment

FN:s globala mål för hållbar utveckling 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Relevanta mål:
12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser.

12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och alla typer av avfall under hela deras livscykel, i enlighet med överenskomna internationella ramverk, samt avsevärt minska utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att minimera deras negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön.

12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

Så här bidrar vi:
Cirkularitet och ökad resurseffektivitet är en viktig pusselbit för att uppnå mer hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Övergången till en cirkulär ekonomi är en gemensam nämnare för en betydande del av Stena Metalls verksamhet. Stena Metall har emitterat tre gröna obligationer som finansierar projekt inom koncernen som stödjer omställningen till ökad cirkularitet.

Hållbarhetsområde Stena Metall: Care for the environment

FN:s globala mål för hållbar utveckling 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Relevant mål:
13.3 Förbättra utbildningen, medvetenheten och den mänskliga och institutionella kapaciteten vad gäller begränsning av klimatförändringarna, klimatanpassning, begränsning av klimatförändringarnas konsekvenser samt tidig varning.

Så här bidrar vi:
Genom internt och externt engagemang vidtar Stena Metall konkreta åtgärder för att möta klimatomställningen. Koncerngemensamma utsläpp i Scope 1 och 2 redovisas i den årliga hållbarhetsrapporten och kartläggning av scope 3-utsläpp pågår. Stena Recycling-bolagen på samtliga marknader har under 2022 engagerat sig i initiativet Science Based Targets och minskad klimatpåverkan är prioriterat i koncernen.

Hållbarhetsområde Stena Metall: Care for the environment

FN:s globala mål för hållbar utveckling 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Mål 16 – Fred, rättvisa och starka institutioner

Relevant mål:
16.5 Väsentligt minska alla former av korruption och mutor.

Så här bidrar vi:
Stena Metall har förbundit sig att följa internationella standarder och lagar. Vi inser behovet av att organisationer hålls ansvariga för sina handlingar och rapporterar i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI)-standarden för att säkerställa att vi rapporterar transparent, korrekt och balanserad hållbarhetsinformation i vår årsberättelse. Under 2022 anslöt sig Stena Metall till UN Global Compact.

Hållbarhetsområde Stena Metall: Care for sustainable business

FN:s globala mål för hållbar utveckling 17 – Partnerskap för målen

Mål 17 – Partnerskap för målen

Relevant mål:
17.17 Uppmuntra och främja effektiva offentliga och offentlig-privata partnerskap samt partnerskap inom det civila samhället vilka bygger på erfarenheterna från andra partnerskap och deras finansieringsstrategier.

Så här bidrar vi:
För att uppnå omställningen till hållbara, cirkulära samhällen krävs samverkan både inom och mellan branschsektorer, såväl nationellt som internationellt. Stena Metall deltar i flera initiativ för att främja en hållbar utveckling, vissa på företagsnivå och vissa på koncernnivå. Ett stort samarbete initierat av Stena Recycling är Circular Initiative, en samverkansarena för att främja cirkulär innovation genom partnerskap.

Hållbarbetsområde Stena Metall: Care for the environment, Care for sustainable business

Två fotgängare som går genom en stad, en med cykel och en utan.
Dela